Vereniging van Oud-Parlementariërs

Privacyverklaring conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
ten behoeve van leden van de Vereniging Oud-Parlementariërs (VOP)

Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens van leden van de VOP is de ambtelijk secretaris van de VOP. Zijn contactgegevens luiden:

R. H. van der Heide, adjutor VOP
P/a Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

T +31 (0)70-318 5681
M +31 (0)6-2170 3690
E r.vdheide@tweedekamer.nl

Doeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking berusten op de statuten en reglement van de VOP.

De niet-openbaar toegankelijke gegevens die door de VOP worden verzameld en beheerd zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, mobiele telefoonnummers,
e-mailadressen, bankrekeningnummers.

De verwerkte gegevens van leden van de VOP zijn toegankelijk voor de leden en voor de ambtelijk secretaris van de VOP.

Het eventueel doorgeven van gegevens aan wie of aan welke instantie dan ook, vindt uitsluitend plaats na overleg met en expliciete en schriftelijke toestemming van het lid op wie de gegevens betrekking hebben.

De bewaartermijn voor de gegevens van een lid expireert bij opzegging door of overlijden van het betrokken lid.

Leden kunnen zelf via de leden-website hun eigen en de gegevens van hun medeleden inzien. Zij kunnen gegevens (doen) wijzigen, doch uitsluitend die van henzelf.

Leden behouden te allen tijde het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Dit betekent ook dat aan de eventuele wens van een lid om zijn gegevens uit de ledenwebsite te verwijderen
onmiddellijk gehoor wordt gegeven.

Leden zijn gerechtigd tot het indienen van een klacht over de verwerking van hun gegevens bij de eindverantwoordelijke voor de gegevens, de secretaris van de VOP. Zijn gegevens luiden:

Ir. Arie de Jong, secretaris
Korvetwal 19
2317 GR LEIDEN

T +31 (0)71 5212318
M +31 (0)6 47381662
E secretaris@vopnestor.nl

De VOP maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Gegevens die de VOP verwerkt, opslaat en beheert, ontleent de vereniging uitsluitend aan de leden zelf.

Archief
Besloten ledengedeelte
Nog geen lid van de VOP?
Klik dan hier om u aan te melden.

Bent u al lid van de VOP.
Ga dan naar het besloten ledengedeelte. U dient zich daar wel eerst te registreren alvorens toegang te krijgen.


Bent u al geregistreerd dan kunt u met de door u opgegeven gebruikersnaam en paswoord hier inloggen

.